Preise

GassiService / Preise pro Tag Preis
1 x   pro Woche                      28 Euro
2-3 x  pro Woche 25 Euro
4-5 x pro Woche 23 Euro
Training Preise

Einzeltraining

(Erstkontakt 90 Min.)

69 Euro
Einzeltraining (60 Min.) 50 Euro

Gruppenstunden

(4-8 Teilnehmer / 60 Min.)

17 Euro